086 675 8887 — reviewbank.vn@gmail.com

Đến ngày đáo hạn có cần phải ra ngân hàng để gửi lại tiền vào không?

Rate this post

Bạn không nhất thiết phải ra ngân hàng để gửi lại tiền nếu đến thời gian đáo hạn. Nếu bạn không ra thì ngân hàng sẽ tự động quay vòng thêm cho bạn một kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu bạn gửi tiền. Số tiền lãi sẽ nhập gốc để tính cho kỳ gửi tiếp theo của bạn.